මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයීය ක්‍රීඩාගාරය උණුසුම් වේ!!!

Share

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ක්‍රීඩා තරගාවලියේ බැඩ්මින්ටන් තරඟ ජූලි මස 20, 21 සහ 22 යන තෙදින පුරා මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයීය ක්‍රීඩාගාරයේදී පැවැත්විණි. මේ සඳහා විශ්වවිද්‍යාල කණ්ඩායම් 14 ක් සහභාගි විය.

පිරිමි කාන්තා වශයෙන් , අංශ 2ක් ඔස්සේ පැවතුණු මෙම තරගාවලිය මුල් හෝරාවේ සිටම ඉතාමත්ම උණුසුම් මුහුණුවරක් ගන්නට විය.

තරගකාරී වට කිහිපයකින් අනතුරුව, කාන්තා අංශයෙන් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර, වයඹ, කැළණිය, කොළඹ, පේරාදෙණිය, සබරගමුව, රුහුණ හා මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයීය කණ්ඩායම් අර්ධ අවසාන පූර්ව වටයට සුදුසුකම් ලැබූ අතර, ඉන් අර්ධ අවසාන තරගාවලිය සඳහා පේරාදෙණිය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර, රුහුණු හා සබරගමු යන විශ්වවිද්‍යාල සුදුසුකම් ලැබීය.

කාන්තා අර්ධ අවසාන වටය මේ ආකරයෙන් පැවැත්විණි.

      1.පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයට එරෙහිව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය.

(ජයග්‍රහණය : ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය )

  1. රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයට එරෙහිව සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය

(ජයග්‍රහණය : සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය )

ඒ අනුව කාන්තා අවසන් මහා තරගය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයත් සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයත් අතර පැවැත්විණි. කරට කර උණුසුම් තරගාවලියකින් අනතුරුව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය කාන්තා සමස්ත ශූරතාවය දිනාගත් අතර, අනුශූරතාවය සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලය ද, තෙවන ස්ථානය පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය විසින් ද  දිනාගන්නා ලදී.

පිරිමි අංශයේ අර්ධ අවසාන පූර්ව වටය සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර, කැළණිය, අග්නිදිග, රුහුණු, මොරටු, රජරට, පේරාදෙණිය  හා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාල සුදුසුකම් ලැබූ අතර, ඉන් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර, කොළඹ, මොරටු සහ අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාල කණ්ඩායම් අර්ධ අවසාන වටය සඳහා සුදුසුකම් ලැබීය.

පිරිමි අර්ධ අවසාන තරගාවලියේ ප්‍රතිඵල මෙසේය,

  1. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයට එරෙහිව කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය

(ජයග්‍රහණය : ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය )

     2.මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයට එරෙහිව අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලය.

(ජයග්‍රහණය : මොරටු විශ්වවිද්‍යාලය )

කාගෙත් සිත් ගත්, උද්වේගකර පිරිමි අවසාන මහා තරගයේ සමස්ත ශූරතාවය මොරටු විශ්වවිද්‍යාලය ද, අනුශූරතාවය  ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය ද, තෙවන ස්ථානය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය විසින් ද දිනා ගන්නා ලදී.

ජයග්‍රාහක සහෝදර විශ්වවිද්‍යාලයන්ට  FOS මාධ්‍ය ඒකකයේ උණුසුම් සුබ පැතුම්!

Image Courtesy : FOSMedia

 
Tagged : /