හැකිවේද මෙහි එන්න

Share

හැඟුමන් කිතිකැවෙන

හදවතට කන්දෙන්න

හුදෙකලාවෙන් මිදී

මන පුබුදුවාලන්න

 

දෑසින් නොදකිනා ලොව

හිත පුරා විඳගන්න

කළුවර මගේ ලොවට

ආලෝකයක් වෙන්න

 

තත් එකින් එක බිඳී

වැයෙන හඬ අහගන්න

එහි වේවි කතාවක්

නුඹට පමණක් දැනෙන

 

නුබ ගැබට මුසුවනා

සත්සරය මුමුණන්න

නුඹ කොහේ වූ නමුදු

හැකිවේද මෙහි එන්න

 

Image Courtesy – https://www.shutterstock.com

 
Tagged : / /