සිහිනයකි ජීවිතේ

Share

සිත ඉකි බිඳිනා රෑ යාමේ
කඳුළ පමණක් රජවන යාමේ
අඳුරු යි පාලු යි මගෙ මුළු ලොව අද
අමාවක ද නොදැනේ…..//

ජීවිත කුටියට පායා ආ සඳ
අදුරු වලාවක සැඟ ව ගියා ව ද
සිහිනය පමණක් ඉතිරි වෙලා..//

සිත ඉකි බිඳිනා රෑ යාමේ…..

පුර හඳක් වනු කෙලස මා හට
තවත් ලොවකට පායා ලා
පෙම් බදිමි මා අඳුරු කුටියට
නෙතට කඳුළක්  තව එපා..//