පැද්දෙන්න රිසිලෙසට

Lakmini , , 0 Comments

හිරු අවරට යන පැයේ

දම් පාට අහස දෙස

නෙතු යොමාගෙන ඉන්න

ආසයි මමත් නිතර

 

ඝන අඳුර වසාගෙන

නැගෙන ඉරබට තරුව

දෙන එළිය නුබ ගැබට

ආසයි විඳගන්න මට

 

ඈත පෙනෙනා ඉමේ

නොපෙනෙනා මානයට

නිදහසේ පාවෙන්න

සිත්වේවි සැමවිටම

 

කලබලෙන් දුව පනින

මේ විඩාබර සිතට

පැද්දෙන්න රිසිලෙසට

හැකිවන්නෙ කවදාද

 

Image Courtesy – https://edecorati.com/w/galaxy-pics.html