පිය සෙනෙහසට කවි ගී ලියැවුණා මදී

Share

ලේ මස් පුරා දිවෙනා පෙම් ගඟුළ ලැදී
ඇති හැකි ලෙසින් හැම සම්පත් සුවය සැදී
සිනහව සතුට කැප කළෙ කිසි දුකක් නොදී
පිය සෙනෙහසට කවි ගී ලියැවුණා මදී

දුන් දිරි නිසයි ලෝකයෙ සවි බල තැනුණේ
සුරැකුම අපමණයි තේජස ඔබෙ සෙවණේ
මවකගෙ රංගනේ මුලු බර කර තැබුණේ
පුදුමයි තාත්තේ කිම ලේ කිරි නොවුණේ

කඳුළැලි නොපෙන්වා මුවගින් හිනැහෙන්නේ
කරදර නොහඟවා උර මත දරමින්නේ
නිහඬව නොපවසා හැම දුක් උසුලන්නේ
මහමෙරකට උසයි දරුපෙම හද රැඳුණේ

ජයටැඹ කරා මං පෙත හෙළි කරමින්නේ
බාධක කඩුලු බිඳිමින් පෙරමුණ දෙමිනේ
කිරුළ පළඳවා නොකියම සමු ගන්නේ
අම්මා වරුන් පමණක් නොව බුදු වන්නේ

Image Courtesy : https://bit.ly/2Kp3mfv

 
Tagged : /