අත හැරුණු අත්

Share

මල් වැටුණු ඒ පාර
අදත් එහෙමයි තවම
පියමැන්න සිහිවටන
තවම ඇති මේ අවට

වසන්තයෙ අග පිපුණ
කුසුම් කැන් මුකුලිතව
පැටලිලා අදත් සිත
දුර ඈත මතකයක

ගිලිහුණත් නොදැනීම
හේතුවක් නැතුවාට
සසල වුණු හිරු අසල
නිසල වුණු ගුවන මම

එක්ව මැවූ ඒ හීන
සැබෑවී අද තනිව
පාට වුණු හීන ළඟ
අප හිඳී දෙතැන අද

හිමිවීම උරුම නැති
සෙනෙහසින් වෙන්වූව
කතා තව සැඟව ඇති
අදත් මේ අහස යට

Image Courtesy – https://www.google.com/amp/s/www.marriage.com/advice/separation/guideline-for-a-trial-separation-three-thoughts-to-consider/amp/

 
Tagged : /