පෙරවදන ඇති පසුවදන නැති නිමා වූ පෙම් කතාවක්

Share

හිමිවෙලා අහිමිවී
මඟහැරුණු ප්‍රේමයක්
තිබේ හැම හදවතක
යටගැහුණු රාවයක්

ප්‍රේමයට නැත මාන
කියා කියු කාලයක්
නිමවුණත් මතක ඇති
හද ගැහෙන සෙනෙහසක්

දිනගණන් සතිගණන්
මඟ බලපු කාලයක්
තියේ තවමත් බලන
නොලැබෙනා ප්‍රේමයක්

Image Courtesy : https://bit.ly/2S95Hhz

 
Tagged : /