රුදුරු පන්හිඳ

Share

 

වැහි පබළුවක පහස විඳගෙන
මිහි මවුන් නැහැවෙනා මොහොතක
වෙහෙසක් දරයි නෙතු පියන් යුගලය
උහුලන්න බර කඳුළු කැටයක
යදම් බැඳ දැමු සිතක සෝගිනි
නිවන්නට වෙන යමක් නැතිවද
හඬ තලන්නේ ගොතන්නට පද
පන්හිඳේ කිම රුදුරු මෙලෙසට

 

Written By  : Yasindu Rajasinghe

Image Courtesy : https://bit.ly/2WO2QeS

 
Tagged : /