භගවත් ව…

Share

ඉපදුණු දා පටන් දුක් ගිනි නැතුව හදා

කල එළි කරන මඟුලක සිරි පසෙක තබා

අබිනික්මනින් දිරිගෙන පඬු සළුව දරා

භගවත් නමින් ලොව නව මඟ විවර කළා

 

කුමරෙකි පුතෙකි දරුවෙකි කිසි පලක් නැති

දස මරු සෙනඟ ලොව සිව් කොන බලා ඉඳී

ඇති කර ඵලය සසරෙහි යළි විඩා නැතී

පන්සාළිසක දම් රස ලොව තව ම ඇති

 

ලෞකික නොවී අභ්‍යන්තර සුවය බලා

සූවිසි හසුන රියසක මෙන් ඒවි සදා

ගුණ නැණ බෙලෙන් යහපත ළඟ දෙදණ නමා

පිළිගනු මැනවි බුදු දෙසු බණ එය ම තමා

 

 

Written By Dineth Gunawardana

Image Link: https://bit.ly/3FO4dR5

 

 

 
Tagged : / /