අතරමංව අඳුරේ…

Sanjula 0 Comments

නොසිතූ විලසින් ,නොසිතූ ලෙසකින්…
අඳුරු විය මාවතක් පැහැදිලි ලෙසින් දිස් වූ…
හමා ආ මහ සුළඟින් ගසාගෙන ආ කළු වලාවන්…
අන්ධ කරවීය හාත්පස තුරු මහා වනස්පතීන් හතර වට ගැවසීගත්…
මිහිරි නදක පහස වෙනුවට දැවටෙන්නේ සීතල සුළඟේ හෝ ගානා හඬය..

බලාපොරොත්තුවේ ආලෝකයක් සමඟින් රුදුරු වන සතුන්ගේ අවිශ්වාසයෙන් හතර වටම වෙලා ගත් විටක…
සිසිල් ජල පොදක නද ඇසෙන්නේය අසලින්…
ඝන මිහිදුමකින් සතර වට වෙලා රැකවල් කරන්නේ ,එක්තැන් වන්නට ඉඩ හසර සලසමින්…
ළඟ තිබූ පහනත් වැටී සැඟව ගත්තී ,සිත බියෙන් වෙලා ගත් විටදී…

කිසිදු පිළිසරණක් නොමැති වද්දී,ගලා ආවේ ආලෝකයක ඡායාවක්…
අඳුරු වන පෙතේ අතවර මැදින්…
පෙන්වමින් මගක සිතියමක්…
ගමන් ඇරඹිය යුත්තේ එදෙසට විගසින්…
නිමාවක් දකිනු රිසියෙන් යාත්‍රාවේ…

 

Image Courtesy : https://bit.ly/2NdAwwp