මගෙ නොවූ නුඹ

Share

මගේ ලෝකයේ මගෙ සොඳුර වූ
මගෙ නොවූ මගෙ හිතවතාණෙනි
නුඹයි සිත්සේ සිහින මල් දම්
ගොතා හැඩකළේ මෙමගේ සිහිනේ

නුවන් අද්දර නේක සිතුවම්
වර්ණ කරදුන් සිත්තරාවෙණි
නුඹයි මැවුයේ සොඳුරු සිත්තම්
මගේ යෞවන අහස් තලයට

පන්හිඳට මගෙ අරුත ගෙනදුන්
හිතාදර මා කිවිදාණනේ
නුඹයි දුන්නේ සොඳුරු පදවැල්
නුඹට නොඇසුනු ගීත සයුරට

නුඹෙන් හැඬවූ සොඳුරු සිතුවම
බොඳව ගියෙ අද නුඹේ නෙතු ළග
සිහින බොඳවී අදුර පැතිරිණ
කදුළු නොවැටුනු මගේ නෙතඟට

නුඹ නිසාවෙන් උපන් පන්හිඳ
ගොළු ව ගියෙ අද නුඹේ අභියස
බැන්ද කවිකම් මැවුණු සිතුවම්
නිමා විය අද මුවග අභියස

 

Image credit – https://goo.gl/images/quBrK5

 
Tagged :