එක කවි පදයයි

Chamathka , 0 Comments

කිවිඳියකට පෙම් බැදි

පද වැලකි නුඹ

පන්හිඳේ කොනක හිද

ඇගේ තනිකම මැකුව

ඇගේ හැම කවියකම

ඉන්න නුඹ පැතු වරම

ඉටු නොවී ඉකිබිඳින

පද වැල නුඹයි

කවි දහසක් ලියූවාට

ඇගේ හිත ගත්ත නුඹ

නුඹ වෙනුවෙන් ඈ ලියුවේ…

එක කවි පදයයි

ඒ ආදරයයි.

Image Courtesy :
 http://retstak.org/topics/writing/