ආදර අවනඩුව…

Share

නුහුරු සීතල සුළං ගෙනෙනා
වියරු සරදම් සිනා ඇසුනා
ගෙවූ මාවත් පෙමින් බැඳිලා
දුහුල් වැලි සලුවකින් වෙලුනා

දෑත් සුළැඟිලි බැඳුනු පෙරදා
පෙමක අම රස අරුත් බැඳුනා
වසන්තය බිඟු ගීත පරදා
පෙම් සිනා සාගරේ ගිලුනා

අඳුරු මන්දාරමෙන් වැහිලා
රුදුරු මහ වැසි ගලා හැලුනා
උද්යානයේ එළි සෙමින් නිවිලා
හඬන ඇගෙ රුව කෙමෙන් මැකුනා

ආදරේ අවනඩුව අසනා
දෙවිඳු දෙවොලෙහි නැතිද වැඩලා
යකඩ දුම් රිය හඬින් වැසිලා
ප්‍රේමයෙහි ඉකිබිඳුම් ඇසුනා…

Image Courtesy: https://pin.it/lcz64atmnr435q

 
Tagged :