වස්සානේ සිහිනය

Share

බිංදු බිංදු වැහි වැටෙන වෙලාවට

වැහි බිඳු අතරින් පෙනෙන නුඹේ රුව

සීතල මඳ නල ගත දැවටෙන විට

සිහිනෙන් ඇවිදින් තුරුලු වෙන්න මට

 

හෙණ හඬ නඟමින් නුබ එලි කළ විට

බියට තිගැස්සී වෙව්ලන නුඹෙ ගත

වැටෙන මේඝයේ හඬට වඩා මට

ඇසුණා වේගෙන් ගැහෙන නුඹේ හද

 

ප්‍රේමය දයාව මඳහස එක් කළ

බැල්මක් දුන්නෙමි සිහිනෙන් නුඹ හට

අවිහිංසක බැල්මක් හෙළමින් නුඹ

තුරුලු වුණා තව තව මගෙ පපුවට

 

දුටු සියල්ල සිහිනයක්ම වන බව

පෙන්වූයේ ගිගුරුම් කෑ හෙණ හඬ

නුඹ මා නොදැකම පසු වූ කාලය

දන්නේ මා සරසවි බිම පමණය

 

Written By Pasindu Manod

Image Courtesy: https://bit.ly/37G2QTO

 
Tagged : / /