එවන මෙන් සත්සරේ

Share

ගලන සර සඳ දියේ

සුමුදු සුදු පෙති තෙමේ

සිඹින මකරන්දයේ

පැදි ගෙතෙන යාමයේ

 

ඇදී ආ කුළුඳුලේ

එක ම එක මඳහසේ

සුපුල් වූ උණුසුමේ

සිතින් විඳි සිය වරේ

 

නො දන්නා හිමි කවේ

සඟවමී නිසසලේ

සැනසෙමී මතකයේ

දකින තුරු මතු දිනේ

 

නිහඬ හද ආලයේ

සිඳෙන පැතුමන් පෙළේ

අහස හා කියු සඳේ

කිසිත් නො ඇසූ ලෙසේ

 

තනි මකන තරු රැසේ

මෙ ගී අසනා තුසේ

ඉඟි කරන්නෙ ද ප්‍රියේ

එවන මෙන් සත්සරේ

 

Image Credits: Nipuni Kadupitiya

 
Tagged : /