සබඳ, අපි නාඳුනන හිත් දෙකක් නොවුණි…

Share

ඇරඹුමක් නැති

අප්‍රකාශිත ප්‍රේමයකට

ලියවුණත් කවි ගී

පන්හිඳට නොදැනීම

කෙළි තුඩේ කඳුළැලි

අවසානයක් නැති නිසා

පන්හිඳේ හසරැලි

 

සඳේ බැල්මක් නොලද

නිහඬ වූ තරුවක්

ළඟින් හිඳිනා වලාකුළ හා

පෙමින් බැඳුණත්

දොස් කියනු කෙලෙසක ද

තරුවටම පමණක්

 

පෙමක් දැයි නොදන්නා

රිදවුමක් ඉතිරී

හදේ නුඹ හැමදාම

නොමැකීම රැඳුණි

අරුත් දෙන්නට තරම්

බැඳීමක් නොමැති

සබඳ අපි නාඳුනන

හිත් දෙකක් නොවුණි

 

Image Courtesy: https://bit.ly/3mkFfgG

 
Tagged : / / /