මා මිය යන විටදි එන්නට එපා ඔබ

Share

කිසිදා අත් නොහැර මා ඔබ සමඟින්ම
සෙවනැල්ලක් සේම එමිපසු පස ඔබගෙ මම
පෙර භවයන් හි මෙන් පිවිතුරු සිතම
දොතින් රැගෙන එමි දිවි ඇති තුරුම මම

ජය ගන්නා විටදි සිනහව ඔබ ගන්න
හඬනා විටදි ඔබේ කඳුලු මට දෙන්න
නිහඬව අහස වාගේ මේ මට ඉන්න
කරුණාබර ඔබේ සෙනෙහස මට දෙන්න

ආ මග කෙටියි මේ සසරේ දුර යන්න
එන භවයෙදිත් අපි දෙදෙනා හමුවන්න
මම මට වඩා ඔබ හට ළබැඳි නිතින
මා තුල සදා කල් ඔබ ජීවත් වන්න

අවා මෙතෙක් කල් ඔබ මා සමඟින්ම
අපි යමු තව කලක් ආ ලෙස සතුටින්ම
ඔබගේ පා මුල වැටී ඉල්ලමි මෙලෙස මම
මා මිය යන විටදි එන්නට එපා ඔබ
ආවා මෙතෙක් කල් ඔබ මා සමඟින්ම
අපි යමු තව කලක් ආ ලෙස සතුටින්ම
ඔබගේ පා මුල වැටී ඉල්ලමි මෙලෙස මම
මා මිය යන විටදි එන්නට එපා ඔබ

 

image www.apunkachoice.com