නොලියූ පෙම් කවිය නුඹ

Share

නෙතු පුරා ඇඳි සිතුවමයි නුඹ
සිත පුරා රැඳි සෙනෙහසයි නුඹ
නොසිත ඇවිදින් සිතේ නැවතුණ
ගිමන් නිවනා මඳ පවන නුඹ
වසත් අහසක රටා ගෙන ආ
සිතේ ගලනා අරුම හැඟුමන්
සදා කල් ඇත නුඹේ නමටම
ලොවට නොකියා ගලන නදියක
සිහිල දන්නේ සයුර පමණය
නොකියු නොලියූ සිතැඟි තිබුණද
නුඹය හදවිල පිපුණු සියපත

Image Courtesy: https://bit.ly/3164fxA