සඳ අහක බලනු ඇයි

Share

හිත දුකින් පිරුණම
නුඹට කියනා මම
නුඹ නිසා දුක හිතුණම
දුක කිව්වෙ අහසට

තරු එළියෙ දිලිසෙන
කදුළු බිඳු දුටුවම
සඳ අහක බලනු ඇයි
තවම හිතනව මම

වලාකුළු වල පාට
අඳුර හින්දා මැකිලා ද
අපේ ආදරෙ පාට
තරහවෙන් සැඟවී ද

සතුට ඇවිදින් යළිත්
අපි හිනැහෙනා දාට
ආයෙමත් රණ්ඩුවට
ගතු කියමි පෙර සේම

Image Courtesy : https://bit.ly/2xPurnj

 
Tagged : / /