නූපන් නුඹ…

Share

පස් මහ බැලුම්
නො බැලුවත් නුඹ
ඈ සොයා ආවේ
පුරුද්දට වෙන්නැති…

එනමුත් මවක් වෙන්නට
පින් නො කළ ඈ හට
සාප කර කුමට ද
ඇයත් වැළපෙන්නැති…

ඇගේ කුස තුළ හිඳ
ගෙවෙන දවසක් ගානෙම
එපිට ලොව දකින්නට
නුඹ ඇඟිලි ගණින්නැති…

නුදුටු ලෝකය ගැන
දුක් නො වව් කිසිවිට
නො දැකම යන්න වුණේ
නුඹෙ පිනට වෙන්නැති…

Image credits: https://www.onhealth.com/content/1/fetal_development_stages

 
Tagged :