සඳට ගල් ගසමු ද?

Share

සොඳුර මා නුඹ ගැන
සිතන ඒ සැම වරකම
සඳ ඔබ සිනා වෙනු දැක
සිතුවේම අප හට ඔබ
සුබ පතා ආසිරි පුදන බව

කාලයක් ගතවුමෙන්
හැඳිනිමි සැබෑ තතු ඉදින්
කෙලෙස ඔබ ආසිරි පතන්න ද
සසරෙ අප බඳනා හෙයින්

ඉදින් ගත්තෙමි ඇහිඳ ගල් කැටයක්
වැරෙන් විසි කළෙමි
ඔබ නසනු වස්
පලක් නොවුයෙන් නැවතුණා මම
කුමක් කරමි ද සිතා බලමින්

සොඳුර ඔබ ද එයටම සැරසේ දැන්
නොහැකිය ඔය ලෙද සඳ නසන්නට
බිම හෙලනු ගල් කැට ඉදින්
දෙදෙනම එක්වී පහන් සිතින්
විසි කරමු මහ ගල් කුළක්
සඳ නසා බැමි බිඳ නිවා
සසරෙ සැනසෙමුකො ඉතින්

 

Image Courtesy : https://bit.ly/33Vx5Ws

 

 
Tagged : /