මැදින් පුන් පොහෝ දින ඒ ගමන ඇරඹුණා

Share

නැවුම් දලු පත්වලින් පරිසරය සැරසිලා

හේමන්ත ඍතුවේ මැදින් මස එළැඹිලා

කුමරුවන් සිදුහත් බුදු බවට පැමිණිලා

සුදෝවුන් රජුන් හට ඒ පුවත සැල වෙලා

 

කිඹුල්වත් නුවර සිට මම මෙසේ පැමිණියෙමි 

අසා බුදු ගුණ වරුණ බොහෝ සේ පැහැදුණෙමි

මහ රජුන්ගේ පණිවුඩ රැගෙන පැමිණියෙමි

රජුගෙ සේවක ඇමති කාළුදායී මම වෙමි

 

සැදැහැවත් සම්බුදුන් දකින්නට ප්‍රීතියෙන් 

පසුවේය ඔබතුමන්ගේ පියා සුදෝවුන් 

කැඳවමින් සැල කළා මට ඔහුගෙ ඒ වදන් 

මග බලා සිටී රජු වඩින තුරු බුදුරදුන්

 

කාළුදායී තෙරුන්ගේ වදන් පිළිගෙනා

විසිදහස් මහරහත් තෙරණුවන් සමගිනා

නේක මල් ඵල වලින් පරිසරය බබළනා

මැදින් පුන් පොහෝ දින ඒ ගමන ඇරඹුණා

 

Image Courtesy: https://bit.ly/3tYJMK2

 
Tagged : / / /