සරණ යමි මනමේ ධණුද්දර

Share

සිංහ සීවලී ගියත් තනිකර,
සිංහ රජිඳුන් කැළේ ලෙන තුල ,
උනානම් මම සිංහ දියණිය ,
නොයමි කිසිදිනක ඔබව අත්හැර.

සිංහ  බා නම් මගේ සොහොයුර ,
විදින හීයට ළය පුදා මම ,
මියෙයි , සතුටින් ,
පියණෙනි දුව .

දිසාපාමොක් ඇදුරින්ඳු නුඹ ,
දුලා කුමරිය මමයි දියණිය ,
ඔබේ ආසිරි පැතුම් ගී මැද ,
සරණ යමි මනමේ ධණුද්දර .

සදාදර මනමේ ම පින්බර ,
රැකගනිමි ,දන් දී ම ප්‍රාණය ,
වැදි රජුගෙ අසිපතට මේ මම .
සොඳුරු ප්‍රේම එයයි මේ මට ,
කියාදුන් ඇදුරින්ඳු ගුරු සඳ ,
දුලා කුමරිය වන්න පින්බර .

picture ; http://rangahala.lk/maname/