මැයි මල

Share

ජීවිතේ මල් කිනිති
පොකුරු වී හනි හනික
පිපීයන් උඩට යන
අත්තක ද මුල සිට ම

රතු පැහැ ව විළිබර ව
අහිංසක වී නැවත
වසරකට පෙර දිනෙක
ඔබෙ මතක මන්දිරෙක
මල් පිපී වැසි වැටේ
වාසනා සුළං දේ

මල් වැස්සෙ පොද අතර
නිල් කුරුලු බිජු වටෙක
සුන්දර ම සිසිලසක
නැගි සුවය වින්දෙම් ද
උදෑසන තණ නිල්ල
සිසාරා අවදි වුණු
මිහියෙන් ම නැගී ගිය
මිහිදුම්නි ඔබෙ සුවඳ
සසර සරනා තෙක් ම
මගෙ නැහැය දනීවා…
ඔබෙ සියුම් සියුමැල්ල
දෑස් අග අරුණැල්ල
නිවන් දකිනා තෙක් ම
මගෙ නයන අවදි කොට
ලොව්තුරා සිහිනයක්
අප දෙදෙන දකීවා…

Written By: Kosala Abeykoon

Image link: https://bit.ly/3hsWMVd

 
Tagged : / /