ඔබට පෙර මා නම්…

Share

සොඳුරු යුරු සිතුවම්
හදෙහි බිතු පුරවන්
පාට කුඩ ඉහලන්
අඳිමි හොර රහසින්

සිනාවෙන් කතාවෙන්
වේදනාවන් සඟවම්
හද ඇඳුනු සිතුවම්
මැකෙන බව සිහිවෙම්

වෙරළ නුඹ නාඩන්
රළ පෙරළි ගියොතින්
ඇසි පියෙන සැනෙකින්
ඈත දියඹට දැන්

හමන සැර රැල්ලෙන්
වේද සිතු බොඳවන්
නොවේ කිසි රිදුමන්
නුඹට පෙර මා නම්…

 

Image Courtesy – https://bit.ly/331ItgM

 
Tagged : /