අම්මේ, මා ද ඔහු ද ඔබ ද

Share

හිමියනි ලොව්තුරා

වැඳ ගන්න පැමිණියෙමි ඔබ දෙපා

සුවඳ මල් පුද දී මෙමා

අයදිමි කරන ලෙස පව් කමා

 

මේ බවේ පව් නොකළත් මෙමා

පෙර භවේ වුණ පව් නිසා

නොමැත දුටුවේ මගේ පියා

සොයා ගිය මුත් විසි වස පුරා

 

දිනෙක දුටුවත් මගේ පියා

තාත්තේ යැයි කිව්වද මෙමා

නොමැත ඔහු හද විවර වූයේ

දුවේ යැයි අමතන්න කිසිදා

 

අම්මා කීවත් ඔහුයි ඔබේ පියා

ඔහු කියයි මා නොව පියා

දුකක් වේ නම් ලොවේ යම්  තැනකා

දෙවෙනි වේ එය මාගේ දුකටා

 

මා ද ඔහු ද ඔබ ද

 

පව් කළේ කවුරුන් ද අම්මේ

අසන්නට සිතුණත් විසි වසේ

සිර කළා එය හදවතේ

තවත් කඳුළක්

නොදකින්න ඔබ නෙතේ…

 

Image Link: https://bit.ly/3oDeQfT

 
Tagged : / /