මම නොවූ මා…

Anuththara, Blog Team , 0 Comments

සියක් ගව් ගෙවා යන රුදුරු මංමාවතේ
උඩට යන කඳු මෙන්ම පල්ලම්ද බෝ ඇතේ
දෙපා මෘගයන් මැද දෙවියන්ද වැඩ වැසේ
දහසකුත් කතා මැද කතාවකි ජීවිතේ
දුටුවන්ගේ හිත පිණිස රඟන මේ රංගනේ
අනෙකාව තල්ලු කර ගමන යයි හිතුමතේ
දුවා හති දමා පසු බලන විට නිසි ලෙසේ
මට මාව හැර සියලු දේ ලැබී ඇත ලොවේ
මම කවුද කොහෙ යම්ද නොදැන මා දුව ගියේ
මට මාව හමුවුණා හිරු බසින යාමයේ
අන් චරිත පසෙක ලා මම වෙන්න සැරසුණේ
කල් මදිය මා වෙන්න රැඟුම අවසන් වෙතේ
නරඹාපු අය පවා තනි කළා මා චිතකයේ!!

Image Courtesy :
http://i.pinimg.com/originals/21/b3/72/21b3720940bf0fa3e854849f5e341569