මෙගා vs මෙගා

Share

සීනිබෝල රස ඇති
අසල්වැසි රටෙන් ගෙන්වන ලද
බොළඳ පෙම් නාටක
චැනල්වල හරි හරියට
මාරුකල විට චැනලයක්
බැලුමට තව දෙයක්
එහිද පෙනීසිටි
ඉන්දියානු පිටපතට
නටන
අපේ රූකඩ ටිකක්….