උගතුන්ගේ මතක ආවර්ජනය…..

Share

උගතුන් මෙලොව සතර දික්භාගයෙන්ම හමුවුනත් ඔවුන්ට අමතක කළ නො හැකි මතකය, ගීයකින් මෙසේ ලියවෙයි…

Chorus

එහෙ මෙහෙ දුවනා සිත මාගේ

මැවූ සිනා මල් ඒ කාලේ

යන්නට ආසයි පියාසලා

             ආයෙමත් පාසල් කාලේ…

             ඒ සුන්දර පාසල් කාලේ…

Verse 1

දඟකම් කෙරුවත් ඒ කාලේ

අත්හැරියේ නෑ සිත අකුරෙන්

විහඟ කැලක් සේ පාසල් සෙවනේ

             රැඳෙන්න ආසයි මම ආයේ…

             ලබන්න ඒ සුන්දර කාලේ…

Verse 2

වින්දා මතකයි මිතුදමේ රසේ

දුව පැන නැටුවා සිත රිසි සේ

එක රෑනක් සේ පාසල් සෙවනේ

             ඉන්නට ආසයි මම ආයේ…

             ලබන්න ඒ සුමිහිරි කාලේ…

Verse 3

මතකය හඬවයි මගේ සිතේ

සමුදී ඇත පාසල් කාලේ

සිහිනෙන්වත් අද ඒ මතකේ

            රැඳෙන්න ආසයි මම ආයේ…

            ලබන්න ඒ සුන්දර කාලේ…

 

දිනක මියුරු තනුවක් සමඟින් මේ ගීතය ඔබ දෙසවනේ රැඳේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් පාසල් මතකයට මෙසේ විරාමයක් ලබා දෙන්නෙම්…

image courtesy : https://goo.gl/5c3jWC

 
Tagged :