මතකයන්

Share

බිඳී ගිය කල

විශ්වාසය නම් හුය…

ආදරයේ

සැම අත පවතිනුයේ,

අඳුර පමණි !

එලෙස මා…

අඳුරට පෙම් බඳින්නට

හුරු වූයෙක්මි !

සිනහව මට දැන්

මුවඟට නුහුරු තරම් ය

සිතුවිල්ලේ නිතර අතරමං මා…

නුඹේ රැවටුම

කෙලෙස විශ්වාස කරන්නේ දැයි

තවම නොදනිමි…

ජීවත්වීම යනු,

හුදෙක්ම ආදරය ම පමණක් නොවන බැව්,

පෙර අඳුරු මුත් සොඳුරු

මතකයන් මට පහදා දෙමින් සිටී…

සැම විට ම  පරාජයත්, අතීතයත් යනු,

අන් අතකින් වෙස්වලාගත්

ආශිර්වාදයක් බැව්

දැන් මම දනිමි…

එබැවින්,

තවමත් මම

අතීතයෙන් පාඩම් ඉගෙනගනිමි…

අඳුරට ම පෙම් බඳින්නෙමි…

 

Image link: https://bit.ly/3CEfQqH

 
Tagged : / /