ගෙවුණු වසන්තය

Anuththara , 0 Comments

විඩාබර සැඳෑ සමයේ

තවත් එක් සැඳෑ යාමෙක

අඩව පෙනෙනා නෙතු සඟල

පාට කළ රූප ලඟ

නතර විය ඉබේටම සිත

බොඳව පෙනෙනා රූප වූව ද

මැවුණි මතකය සිතේ පතුලෙම

පිටු ගණන් මතකයන් දිගහැරි

ඉකිබිඳී සිත යටින් එබි එබි

තැනෙක දඟකම් තැනෙක කෙළිකම්

ඉඟිබිඟිත් ඇත සැඟව තැන තැන

වැහැරි ගිය මගේ මුවඟ අසලින්

පාව යයි මුදු සිනහ රැල්ලක්

එදා නිතරම  ළඟින් දැවටුන

එකට දුක සැප බෙදා සැනසුන

මිතුරු ස්නේහෙන් එකට සබැඳුණ

නුඹලා කොහෙ නම් සිටිත් සකිසඳ?

 

Image Courtesy – https://shutr.bz/2Ywo97G