ඔබ කවුද මිතුරේ ?

Share

මගේ බව පවසයි – ඒත් නෑ වාගෙයි

සොයා මා වෙහෙසයි – ඔබ කවුද මිතුරේ?

කියනු මැන සබඳේ

 

ඉන්න බව දන්නේ – ඒත්  නැහැ පෙනුණේ

කොහෙද ඔබ ඉන්නේ – කියනු මැන මිතුරේ

 

විටෙක ඔබ මිහිරියි – සොඳුරු බව උතුරයි

විටෙක ඔබ රුදුරුයි – කියනු බෑ කටුකයි

 

දුර ගමන් වෙහෙසයි –  ඒත් ඔබ එහි යයි

තනිය හරි නපුරුයි – තනිව ඔබ හැසිරෙයි

 

සොයමි මා ඔබව – නවතින්න ප්‍රිය මිතුර

හැඳින්නෙමි ඔබව – සිත යි ඔබ සබඳ

 

Image Courtesy : https://bit.ly/3dz2tv4

 

 
Tagged : /