මායාවක් නොවෙද

Share

යාත්‍රාවක නැගී එක් දිනෙක

කිසිම පරක් තෙරක් නොපෙනෙන

නොදන්නා සයුරක වැටී සැම

සවිය යොදවා ගමන් කරවන

 

රැලි නැගේවි කෙතරම් උස ද

නොදැන එය සැඩ පහරක් ද වග

නැතිනම් අවැසි වූ රැල්ල ද

ගොඩබිමක් වෙත ලඟා කරවන

 

කුණාටු නැගේවි කල් නොදැන

විය හැකිය සැම එයින් අසරණ

නමුත් එලෙසම නොවේවී විටෙක

හමුවුණොත් මගක් ඉන් මිදෙන

 

මායාවක් නොවෙද හමුනොවන

ක්ෂිතිජය සොයා යන ගමන

මේ ජීවන යාත්‍රාව නවතන්න

හැකිවේද දිනෙක ගොඩබිමක

 

Image Courtesy – https://depositphotos.com/197483612/stock-video-lovely-girl-white-suit-looking.html

 
Tagged : / /