මඟ හැරුණු ජීවිත

Share

අලුයම අවදි වී    හනිකට
පිළියෙළ කර සියල්ල සිය   පවුලට
සූදානම් වුවා යන්න      රැකියාවට
හාදුවක් දී නිදි   දරුවන්ට

ලබපු උපාධි දෙකටම පිං සිද්ධ  වෙන්නට
වැඩ කෝටියයි මට මදි     නොකියන්නට
ඉස්පාසුවක් නැත රිසිසේ   හුස්ම ගන්නට
කාරි නෑ ඉවසමි මාස අග           පඩියට

බැණ වදිමින් වාහන      තදබදයට
ගොඩ වුණි නිවසට පුරුදු     වෙලාවට
කිරි දරුවන් නිදි යහනෙ    නිදි බවට
මෑණියන් පවසා වැදුණා      කුස්සියට

තිත තබා දවසේ දිගු වැඩ            කොටසට
පුරුද්දට නෙත යොමු කරා පැය     කටුවට
පැය හයක්වත් උරුම නෑ ඊළඟ     නින්දට
ඉගිලෙන්න සිතුණි මට මගෙ ළමා කාලයට

ගෙවල් දොරවල් යානවාහන   තිබුණාට
කිනම් හෝ දෙයක් මඟ හැරී ඇති බව දැනුණාට
පැන නැගුවා නිකමට මගේ         යටිසිතට
‘ජීවිතය ජීවිතය ජීවිතය’ යැයි පිළිතුරු       ලැබුණි මට

Image Courtesy: https://www.pinterest.com/pin/173107179405556570/?nic=1

 
Tagged : / /