සැඟ ව ගිය සෙනෙහස

Share

ගත වාරු නැති නමුත්

ගෙන සිතට ශක්තිය

හෙළා දහදිය බිඳු

කළේ මහ පොළොවෙ පෙරළිය

දරුවන්ට පමණක් ම

නො වී පිය සෙනෙහස

ගහ කොළට පරිසරයට

වීය මව් පිය දෙපළ ම

 

පියාණන් නොවූවත්

පිය සෙනෙහස ම දැක්වුව

දරුවන් මුණුබුරන්

විය නෙතට රසඳුන

දැනුඳු සිහි කළ හැකි

ඔහුගේ ඒ සිනහව

දකින විට හැදූ වැඩු

දරු සහ තුරු පරපුර

 

අදහනු නොහැක ඔබ

නොමැති බව අප ළඟ

දැනෙයි කෙදිනක හෝ

නැවත ඔබ එන බව

දින දින ම ගෙවී යයි

වැඩෙමින් හදෙහි තනිකම

අඳුරු සීතල බිම

සීයේ පාලුව දැනෙනවද…

 

 

Written by: Chamudi Senevirathna

Image links:

 

 

 
Tagged : /