නොකැළැල් ප්‍රථම ප්‍රේමය….

Share

mothers_love

දෑසට දෑස ලංව
දෑගිලි අල්ලා
නළලට හාදු දුන්නා ආදරෙන්
ඔබේ ළමැද
උණුසුමට මා ගුලි කර
සෙනෙහෙ පෑවා ආදරෙන්
කඳුලක අරුත මට
ඔබ කියා දුනි
සිනහ පාලා ආදරෙන්
මතු මතුත් පතන්නම් ඔබ
සසර පුරා
ඔබ මගේමයි සුදු අම්මේ……


Image Courtesy