අම්මා

Share

පාළු හුදෙකලා රාත්‍රියේ

ගනදුර මකා පෑයූ

සොමි සඳ

නුඹ

නියං තලා ගිය කර්කශ පොළොවේ

සාරය ගෙන මල් පීදූ

මහා රුක

නුඹ

සිහින අතරේ මන්මුලා වූ තනි සිතට

සිත්තම් පෑ

සිත්තරුව

නුඹ

අකුරු අතරේ ජීවිතය අමුණන ගමනේ

මුලකුරු කිය වූ

දිසාපාමොක්

නුඹ

මුදලට රජයන විරූපි ලෝකයේ

නො විකුණූ

සුරූපි ප්‍රේමය

නුඹ

හුස්ම වැටෙන බව නො දැනෙන ජීවිතයේ

පණ ගැසුන

හුස්ම පොද

නුඹ.

 

Image credits: https://myautisticmuslimchild.files.wordpress.com/2010/05/513153112_79ea77011e2.jpg

 
Tagged : / /