සුදු පිරුවට

Share

සුදු පිරුවට ඔතා

උස් වූ නමුණුකුළ වසා

පිරිපුන් මුවකමල සඟවා

ගෙන ගියා ඇගේ ඇකයේ මාව සඟවා

 

උණු පැනින් නහවා

සුවඳ පැන් ගෙන මාව දෝවා

සියලු කැත කුණු එදා සෝදා

සියලු කිලි කිරි ගහට දුන්නා

 

නෙතු කඳුළු පුරවා

අරුංගල් ගෙන කනට දමලා

ඇගේ තුරුලට මාව අරගෙන

සිනා වූවා  දෑස දල්වා

 

කඳුළු බිඳුවක බර නෙතට නොව

මතකයන් හැම එහි ගැබ් වෙලා

නමුණුකුළ සිඹ දෝරෙ ගැලුවා

එදා මෙන් මට අදත් සිහිවේ…

 

මනාලියක වී දමා තැල්ලක්

මාල හත අට ගෙලේ පළඳා

සුදෝ සුදු වන් ඔසරි ඇඳලා

පිටව යන්නට පාද තැබුවා

 

ඉදිරියට තිබු අඩිය අරගෙන

එන්න සිතුවා ඔබ වෙතට මට

තැබූ පා නැවත අරගෙන

දුව ආමි මා ඔබේ තුරුලට

 

දෙපා නමදිමි මෑණියනි ඔබගේ

නා රැජිනි ඔබ රැකගත් අපව

නොහැක යන්නට දමා සැණකින්

හුස්ම දුන් මෑණියන් තනිකර

 

ගිහින් එන්නට දුන්න ඔබ අවසරය අරගෙන

නැකතට ම පා පෙරටු කරගෙන

යන්න යනවා ඔහු සමග අද

ඔබේ ලෙසට ම පතිවත පුරනට

 

Written by: Iresha Welikanna

Image Courtesy: https://bit.ly/3gaiBb5

 
Tagged : / /