අම්මාට…

Share

මහ මෙරට උඩින් පැන

එන නිගා කම්කටොළු

සුණු විසුළ බිම මතින්

නැගෙන මහ සවියක්…

 

සඳ මැදියම පසු කරද්දීත්

හිරු අලුයම නැග එද්දීත්

නිදි වරා අවදි ව

ඔය සේ අරුමැති දෑසක්…

 

අසීමාන්තික දරු පෙමත්

මුදිතා කරුණා දයාවත්

නොඅඩුව ම ගලා එන

උතුම් වූ හදවතක්…

 

දෑත පුරා තුරුලට ගෙන

සිත පුරා තවරන සෙනෙහස

නැත කොහේවත් ඔබ ළඟ ම මිස

සුවැති සුවඳැති උණුසුමක්…

 

අඳුර මැද දිලි පහන අම්මා

දිරිය දී මඟ කියන නිති

මිලින නොවෙනා බැඳීමකි මේ

කව් පෙළෙන් උපහාරයක්…

 

 

Image link: https://shutr.bz/3P5Z76F

 

 

 
Tagged : /