සකිසඳ නුඹයි….

Share

ජීවිතේ මුලකුරු එකින් එක ගලපා
අරුත්බර සෙනෙහබර
කතාවක් මට ගෙතූ
පන්හිඳ නුඹයි …

මහා අසෙනිය වැසි අතර
සුසුම් සඟවා අපෙන්
දිරිය උල්පතක් සේ අප රැකූ
මහාමායා නුඹයි …

තුන්හිත පුරා සෙනෙහස බෙදා
රිසි මග ම මා යැවූ
දිසාපාමොක් නුඹයි…

තරු වියන් මැද දිළෙන
තරු වියන් යට දිළෙන
අහසද පොළොවද අසම වූ
සෙනෙහස නුඹයි …

සියක් සියපත් අතර
මට ම හිමි වූ අරුම සියපත
අම්මේ නුඹයි ….

සකිසඳ නුඹයි…
නුඹ ම පමණයි …!

image courtesy: https://lh3.googleusercontent.com/yu_LZr1N9ieA3p88dxUY3FbNNSHtCToCBwAv4s8LO0fTw2w4uR8UQqgps5iw4kKWqSfE8g=s170