නුඹ…

Share

දැනෙන උණුහුමඟදි නුඹගේ

ලබනු බෑ අනෙකුගෙන් එලෙසේ

කරුණා දයාව පිරිපුන් ඔබගේ

ළඟ හිඳුමට මා සිත සැමදා පෙළඹේ

 

පියමනින කල මා දිවිමඟ දිගේ

නිබඳ සිටියා නුඹ මගේ ලෝකේ

පාළුවක් නෑ කිසි විටක දැනුණේ

සවිය විය නුඹ මගේ දිවියේ

 

විඩාබර වී පැමිණි කල සැමදා

බලා සිටියි නුඹ පෙරමඟ සදා

මොහොතකට සියලු දොම්නස් හැරදා

සතුටු වෙයි මා එදා මෙන් මෙදා

 

නොහැක කීමට මෙලෙස පහදා

අපමණ නුඹේ ගුණයන් සදා

මගේ දෙව්දුව නුඹයි සැමදා

නුඹයි මවුනි මගේ ලෝකය සදා

 

Written by: Lakindu Hasamal

Image Link: https://bit.ly/2OoxFXA

 
Tagged : / /