ගොළු හදවත්

Share

නොදැකපු හීනවල

නොලියවුනු ගී වල

නොපෙන්වූ හැගීම්වල

තිබූනාලු,

ගොළු වූ ප්‍රේමය

 

නොපෙන්වූ සිනාවල

නොකියුනු කතාවල

නොදොඩපු වදන් වල

තිබුනාලු,

ගොළු නොවූ මිතුදම

 

සත්‍ය ප්‍රේමය

සදාතනික මිතුදමද,

ගොළු වූ දෙහදක

ගොළු නොවූ නිමේශය…

 

Image credits: https://www.google.lk/search?q=beach+couple+photos&client=ms-android-huawei&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjL67DJ5v_TAhVIRo8KHbEtBIMQ_AUICigB&biw=320&bih=488#tbm=isch&q=beach+couple+in+the+sun+set+photos&imgrc=q4z3aAOHUu0MjM:

 
Tagged :