නිහඬ වූ සිහිනය…

Share

සැලෙන සිළුවට නෙත් යොමන්නට

මහා ගණ අඳුරේ…

නොහැකි වේවිද දැවෙන සිතකට

නිවට මේ ලෝකේ…

සෙනෙහෙ පිදුවට ලොවට අපමණ

කෙළෙහි ගුණ මියැදේ…

තනිකමයි සිත වෙලා ගන්නේ

නිහඬ කර සිහිනේ…

දුරක් යන්නට බැමි ලිහිල් කර

සිතක් වෙහෙසෙන්නේ…

ලොවට හඬගා නොකීවද

ඒ සිතයි වැලපෙන්නේ…

තිමිර දුරුකර සතුටු වන්නට

ඇයිද ලතවෙන්නේ…

වරක් නොබියව සටන් කරනට

කිමද පැකිලෙන්නේ…

 

Image Courtesy :
https://pixabay.com/en/light-candles-dark-woman-girl-1265541/

 
Tagged :