තනි වෙන්න ඉඩ දෙන්න…..

Share

හැර යන්න
දෙන්න මට මදකට හෝ අවසර
ඔබෙන් සමුගෙන
නිසලව නිහඬව තනිවෙන්න

හිරු පායා ඇති සුන්දර දවසක
කාත් කවුරුවත් නැති පාලු ගං තෙරක
තනිකමේ නිදහස විඳ ගන්න ඉඩ දෙන්න
නමුත්…නමුත්…

තාමත් ඔබ මා ලඟම ඇයි?
මගේ හේමලය…
කෙදිනද ඔබ මට තනි වෙන්නට ඉඩ දෙන්නෙ?

 

(හේමලය=සෙවනැල්ල )