මගෙ චූටි කෙලී !!!

Share

අකාලයේ සුපිපුණු මලක්!

ගොඩක් ම  හිත් වේදනාව, අත්තම්මාට… ඔන්න අහලා බලන්නකෝ

 

කොතැනක හරි වරදක් සිදු වෙන්න ඇති

සමහරවිට අම්මත් දන් නැතුව ඇති

ඇහුවත් හොඳ මදි පෑරෙන දුකක් ඇති

හරි වැරැද්ද හොයලා දැන් පලක් නැති

 

පුංචි වයසෙ මේරූ කුස දරාගෙන

එනකොට ‘අත්තම්මේ’ බිම බලාගෙන

ගැස්සී මඟ බැලෙද්දි මුව අයාගෙන

ඇහෙන් කඳුළු වැටුණා පපු කඩාගෙන

 

ඒ සන්දියෙ මගෙ උකුලෙ ම නිදියපු කෙල්ල

හැලප කමු ලු පොළට යමු ලු හරි දඟමල්ල

කතා සින්දු කියනා කල් මට නෑ මෙල්ල

චූටි දෝනි බැඳුණා දෝ කඩවර කිල්ල

 

අඩු බලමින් පොළොස් පැහියෙ ඉදෙන ලිපේ

සිහි වෙයි කෝ කෙල්ලගෙ පෙර තිබුණු ඔපේ

පත්තිනි මෑණිට පිං පුද සසරෙ කපේ

අවසර රැක දෙනු මැන පොඩි කෙල්ල අපේ

 

Image link: https://bit.ly/2XFE7xz

 

 
Tagged : / /