මගේ පන්හිඳ. . .

Anjali 0 Comments

මගේ අතැඟිලි අතර සිරවී

නිහඬ වී කල් ගෙවු පන්හිඳ

ලෝකයා දෙස මගේ දෙනෙතින්

බලා නුඹ ඇයි නිසල මේ ලෙස

 

බැලු විට මා විසල් ලොව දෙස

මහා  හිස්කම  පෙළයි  මා හද

සරුව පිත්තලවලින් වට වු

මිරිඟුවක් යැයි දැනේ මා හට

 

අකුරු අමුණා රටාවට ඔබ

කරන සිතුවම කඩදහිය මත

හිස්කමින් නම් පාට කෙරුමට

නොහැකි බව මා දනිමි පන්හිඳ

 

නිහඬ වී දිවි ගෙවුම ඔබ හට

කළ නොහැකි බව දනිමි පන්හිඳ

දැනෙන හිස්කම යටි සිතේ ලා

සිර කරන්නම් සදාකාලෙට. . .

Image courtesy:

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQJrnymmf0hbmm6LM-C6XGvTJZgSEF1DCUPzhE5s3jvZOXJsWNzEQ