මගේ ලෝකය…

Anjali 0 Comments

මගේ ලොව රැය දහවලේ නැත

කිසිදු වෙනසක් ඔබට මෙන්

මගේ ලොව රැදි ඝන අඳුර නැහැ

දකිනු රිසි ඒ වෙනස නම්

 

නේක වර්ණ තුළින් ජිවය

ලබන ලොවකිය මෙය ඉතින්

පැවසුවත් ඔබ ඵලක් නැත මට

නොවේ අඳුරට කිසිදු රිසියක්

දකින්නට ඒ සොඳුරු බව නම්

 

ඔබේ ලොව ගැන මගේ දෙසවන්

පවසනා තතු කෙතෙක් සොඳුරුද

ඔබේ ලොව ගැන මගේ අතැඟිලි

පවසනා තතු කෙතෙක් සොඳුරුද

 

නමුදු නැහැ මා පින් කළේ එය

දකින්නට මගේ නෙතු තුළින්

සදාකාලික අඳුරු සෙවණැලි

උරුමයකි මා හට ඉතින්

 

දහස්වර මම විමසුවෙමි

ඇයිද වෙනසක් මට ඉතින්

ධෛවයේ සරදම් සිනා හඬ

පමණි ඇසුනේ සිව් දෙසින්

 

පරාජිතයෙකු නොවෙමි මම

ධෛවයේ ගිරි ශිඛර හමුවේ

කරමි තරණය සියල්ලම මම

මගේ ධෛවය පරදිනා සේ

 

මගේ දෙසවන් තුළින් මම

දකින්නෙමි ලොව හැකි ලෙසින්

මගේ අතැඟිලි වලින් අල්ලා

හැඳිනගමි ලොව හැකි ලෙසින්

 

හඳුනගත් ලොව ගොඩනගමි මම

මගේ මනසේ හැකි ලෙසින්

මටම වෙන් වු මගේ ලොව තුළ

දිවි ගෙවන්නෙම් ඔබ ලෙසින්

 

Image Courtesy :
https://images.pexels.com/photos/247195/pexels-photo-247195.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&h=650&w=940