ඔබට හැකිය තනිව යන්න…

Share

ඉසුරුත්, යසසත් නොඅඩුව
ඔබ වටේට රැඳී ඉන්න
අපට අයිති වසන්තයම,
ඔබට අයිති බව සිතන්න….
මා නැති බව ලඟ
දැණුනත්,
මතකය ඇත සනසන්නට
පාලුව දැනුනත් ඉඳ හිට
එපා ගමන නවතන්නට…
ආදර මල් පාර දිගේ
පිය සටහන් තබා යන්න,
අප එක් වී ගිය ඒ මග,
ඔබට හැකිය තනිව යන්න….