පැරණි කවියක්……

Share

හමුවිය මට
පැරණි පොතක් තුල තිබී
පැරණි කවක්
මා ලියන ලද
ඇත අවපැහැ ගැන්වී
මුලු කොලයම
බොඳවී ඇත සියලු වදන්
අවසාන වදන හැර
මෙලෙක් වී කවි හිතක්
කඳුලු මතුවිය නෙතු අගට
වැටුණි හෙමිහිට කොලය මත
බොඳ කරමින් අවසාන වදනද….