මගේ පළමු මඟුල් දිනේ

Share

දේශන පොත්පත් අතරින්

නිදි නැති රැයවල් ගනිමින්

විභාග පැවරුම් ලියමින්

කැපවූයෙමි හෙට වෙනුවෙන්

 

පිටත කියන සුර ලෝකය

නැත සරසවි දිවිය පුරා

මතු රැකෙනා උගත් ශිල්ප

හැදෑරුමට වෙහෙසවෙනා

 

අවුරුදු ගණනක වෙහෙසේ

ප්‍රතිඵල ලැබෙනා දවසේ

මගෙ දිගු ජීවිත ගමනේ

අදයි පළමු මඟුල් දිනේ

 

කළු ලෝගුව පොරවාගෙන

පදක්කමත් ගෙලලාගෙන

උපාධි පත ගන්න වෙලේ

අම්මගෙ ඇසෙ කදුළු දිලේ

 

Written By : Pasindu Manod

 

 

 
Tagged : /